Ett sjukt hus som behöver åtgärdas

AFA Fastigheter är sedan år 1997 ägare till fastigheten Sabbatsberg 22 i Stockholm. Bostadshusen på platsen uppfördes 1979 – 1981 av en annan byggherre. Tyvärr användes ett numera förbjudet flytspackel med kasein som bildar ammoniak då det reagerar med fukt. Kaseinet har trängt djupt ned i betongbjälklaget och skapat obehag för hyresgästerna. Byggnaderna har också andra konstruktionsfel som lett till bristande ventilation och inträngande fukt.

Fyra källor till problem