Fukt

Fukt som på olika sätt tränger igenom och dröjer kvar i byggkonstruktioner är ett allvarligt problem då det bidrar till uppkomsten av husmögel och bakteriekolonier.
Sabbatsberg 22 har uppvisat stora problem med fukt. Olika hälsofarliga mögelsorter och bakterier har identifierats, bland andra:

  • Paecilomyces, svampsporer som sprids genom luften och kan bilda ämnen med cytotoxisk effekt (cellgifter) eller ge upphov till lungsjukdomen allergisk alveolit.
  • Aerobasidium, en svamp vars sporer är luftburna och kan orsaka problem i lungorna.
  • Streptomyces, en bakterie som inte har någon påvisat negativ effekt på människor, men som sprider dålig lukt i bostäderna.


Konstant fukt förvärrar dessutom ammoniakemissionerna från kaseinet och i kombination med dålig ventilation försämras den generella luftkvaliteten inomhus avsevärt.

Fukten har skapat bestående skador på vitala byggnadsdelar, till exempel ytterväggar, som inte längre kan repareras utan istället måste bytas ut helt.

Grundproblemet är till stor del den typ av föråldrad konstruktion som inte kan åtgärdas utan omfattande ombyggnad.