Kasein

Kasein (från latinets caseus, ost) är ett fosforhaltigt protein som är huvudbeståndsdel i mjölkprotein. I flytspackel användes kasein mellan 1977-1984 som emulgeringsmedel men visade sig i efterhand ha hälsovådliga effekter som inte tidigare påvisats. Kaseinet reagerade med fuktiga ytor, t ex torkande betongbjälklag, varpå det avgav kraftiga emissioner av bland annat ammoniak, en kemikalie som verkar starkt irriterande på slemhinnorna. Övriga emissioner var aminer, alkoholer och svavelföreningar. Forskning tyder också på att kasein inom vissa områden kan vara cancerogent (se bl a Dr. T. Colin Campbell, Cornell University, USA, 2014).

Från spackelskiktet hade kaseinet en tendens att tränga djupt ned i den underliggande betongen varför många sentida försök att avlägsna kaseinspackel har misslyckats. Istället har försök med inkapsling genomförts, tyvärr med begränsad framgång. Den kapslingsteknik med epoxi (en härdande plastmassa) som utvecklades på 1990-talet, och bland annat användes i drabbade bostadsområdet Dalen i Stockholm, är sedan länge förbjuden av arbetsmiljöskäl och kan endast appliceras i vissa krävande miljöer (som kärnkraftverk) efter ett dispensförfarande.

Inom Sabbatsberg 22 har kasein och dess emissioner identifierats i alla byggnader. Det är lätt upptäckt då parkettgolv i trä svartfärgas av emissionerna från det underliggande spackelskiktet. Sådan missfärgning har återfunnits på ett flertal platser. Förekomsten har verifierats med avpassade mätmetoder.