Planprocessen

Vad är en detaljplan?
En detaljplan reglerar markanvändningen inom ett område. Planen visar gränsen mellan kvartersmark och allmän plats. Den anger till vilket ändamål kvartersmarken ska användas, t.ex. bostäder, kontor, industri, handel. Vanligtvis definieras också vilken del av kvartersmarken som får bebyggas och höjden på bebyggelsen. Det är kommunen som upprättar och beslutar om detaljplaner. En antagen detaljplan kan överklagas i två instanser. När detaljplanen vinner laga kraft är den juridiskt bindande för de aktörer som berörs av planen. Med detaljplanen som grund kan bygglov beviljas.

Planbeställning – initiering av ny detaljplan
En fastighetsägare kan initiera en planprocess genom att göra en planbeställning hos kommunen. Kommunen ger då en tidig bedömning om föreslagen markanvändning är rimlig utifrån kommunens övergripande planering. Bedöms åtgärden möjlig att pröva i en detaljplaneprocess, får fastighetsägaren ett planbesked. Därefter inventeras grundläggande förutsättningar för en detaljplaneläggning och kommunen upprättar ett start-pm för detaljplanearbetet. När stadsbyggnadsnämnden har godkänt start-pm påbörjas det formella planarbetet.

Programsamråd – riktlinjer för planinnehåll
I vissa fall kan planarbetet börja med att kommunen samråder med berörda parter om de övergripande förutsättningarna för området.

Plansamråd – ett förslag arbetas fram
Kommunen upprättar ett genomarbetat och detaljerat detaljplaneförslag som innehåller plankarta, planbeskrivning och genomförandebeskrivning. Dessa handlingar skickas ut till sakägare, remissinstanser och övriga intressenter som kan vara berörda av förslaget. Under en period om minst tre veckor finns möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. De synpunkter som kommer in under samrådet bedöms av kommunen. De som bedöms relevanta arbetas in i förslaget. Resultatet blir en samrådsredogörelse som förankras politiskt.

Granskning – planen bearbetas och slutförs
Efter att detaljplanen har varit ute på samråd och innan den kan antas ska den vara tillgänglig för granskning under minst tre veckor. Granskningen innebär att kommunen ger de som hade synpunkter under samrådet möjlighet att lämna synpunkter på det slutliga planförslaget.

 

 

Läs mer:

Hur lång tid tar en nybyggnadsprocess - tidplan

Stockholms stad - planprocessen

Till karta över området