Liv och rörelse

Vi vill skapa ytor för möten och ett levande gatuliv. Redan idag finns flera kulturverksamheter i området som Bonniers konsthall och Sven Harrys konstmuseum. Ett förstärkt kulturstråk längs med Torsgatan hjälper till att stärka områdets identitet ytterligare.

Nedan hittar du analysen som vi gjort tillsammans med de boende och andra intressenter i området som rör kärnvärdet "Liv och rörelse".

Grönska – gårdar och förgårdar

Analys: Den egna gården som en grön och gemensam mötesplats uppskattas högt av de som bor i Sabbatsberg 22 idag.

Tillämpning: De boendes idéer om vad den gemensamma gården är vidareutvecklas och förstärks med fokus på upplevelsen av det gröna och på social samvaro.

Grönska – odling

Analys: Närheten till grönska är en stor kvalité inom området. Under idéforum framkom idéer om att vidareutveckla detta med odlingar och därmed förstärka den sociala gemenskapen inom fastigheten.

Tillämpning: Skapa möjligheter till gemensamma odlingar. Detta skapar trivsel för alla boende genom att vidareutveckla fastighetens fokus på sammanhållning och gemensamma aktiviteter.

Balkonger och terrasser

Analys: Den rymliga egna balkongen med utsikt är en kvalité som värderas högt av de som bor i Sabbatsberg 22 idag och man vill att alla ska kunna få ta del av den bästa utsikten.

Tillämpning: Fokus ligger på att skapa balkonger eller gemensamma terrasser för social samvaro där alla kan ta del av den bästa utsikten.

Mötesplatser

Analys: Förutom norra delen av Vasaparken har Sabbatsbergsområdet få planerade och tillgängliga mötesplatser.

Tillämpning: Tillgängliga och välplanerade mötesplatser utvecklas inne i området och längs med Torsgatan.

Offentlig och privat

Analys: Med nuvarande planering där byggnaden drar sig tillbaka från gatan, privatiseras hela fastigheten och bidrar därmed inte till stadslivet.

Tillämpning: Gränserna behöver tydliggöras och tas om hand. Det handlar om att flytta ut byggnaderna till gatan och att programmera utrymmet närmast fasaden. I det gränssnittet kan det goda livet och det sociala mötet ske, vilket bidrar till en ökad trygghet.

Handel

Analys: Handelsetableringar bidrar till ett levande gatuliv. Längs med södra Sabbatsberg och Torsgatans norra sida finns idag inga handelsetableringar.

Tillämpning: Det nya stråket och byggnadernas programmering möjliggör handel på ett helt nytt sätt och längs med Torsgatans norra och södra sida.

Trygghet

Analys: Idag sker trafiken på Torsgatan och inom området på bilistens villkor, vilket skapar en otrygghet i gatumiljön.

Tillämpning: Utveckla gaturummen så att gångtrafikanter och cyklister prioriteras. Vänd entréer mot gatan för att sammantaget skapa en tryggare gatumiljö.

Liv hela året

Analys: En stor del av året är utetemperaturen låg, vilket gör aktiviteter utomhus mer svårtillgängliga. För stadslivet, det sociala mötet och tryggheten i området är det viktigt att utomhusmiljön fungerar även under den kalla årstiden.

Tillämpning: Utomhusmiljön utformas så att det finns möjligheter till både kommersiella och icke-kommersiella aktiviteter året om.

Kulturstråk

Analys: Det finns flera kulturverksamheter inom området idag, bl. a Bonniers konsthall och Sven Harrys konstmuseum, men det finns ingen naturlig koppling där emellan.

Tillämpning: Ett förstärkt kulturstråk längs med Torsgatan och mellan Bonniers konsthall och Sven Harrys konstmuseum hjälper till att stärka områdets identitet.

Mina grannar

Analys: Sammanhållningen mellan de som bor i Sabbatsberg 22 idag är stark och de gemensamma utrymmen som finns inom fastigheten uppskattas.

Tillämpning: Med inspiration från hur livet i fastigheten ser ut idag, vidareutvecklas nya byggnader med fokus på gemensamma mötesplatser.

Kontrast

Analys: Området har flera högkvalitativa äldre byggnader som är en kvalité för området när det utvecklas framöver.

Tillämpning: Ny bebyggelse utvecklas med respekt för äldre bebyggelse och med samma kvalitetskänsla. En intressant kontrastverkan skapas så att varje byggnad inte bara lyfts var för sig utan att byggnaderna får ett större upplevelsevärde tillsammans.

Restaurang och café

Analys: Det finns få restauranger och caféer inom området idag. Restauranger och caféer är verksamheter som är öppna tider på dygnet när andra verksamheter är stängda och som därmed bidrar till ett mer levande och tryggare stadsliv.

Tillämpning: Med Torsgatans utveckling och sammankopplingen av stråket Rörstrandsgatan och Dalagatan med fler boende, företagare och verksamheter skapas förutsättningar för fler caféer och restauranger i området.