Sammanhang

Vi vill skapa en attraktivare stadsdel för de boende på Torsgränderna, för stadens invånare och för besökare i Vasastan, där närheten till Vasaparkens grönska och citys puls känns närvarande. 

I visionsarbetet kring Torsgränderna har boende och andra intressenter i området varit involverade. Bland annat gjordes en analys och ett förslag på tillämpning för varje kärnvärde. Nedan hittar du analysen som rör kärnvärdet "Sammanhang".

Process – medborgare

Analys: De som bor i området idag har kunskap och klokskap om områdets kvalitéer, brister och hur man ser att området kan utvecklas framöver. Detta är viktigt att arbeta in i visionen för området.

Tillämpning: Boende och närboende bjuds in till Idéforum, vilket blir en viktig ingående del till visionsworkshopar med aktörerna.

Process – aktörer

Analys: En tidig involvering av aktörer i området där man formulerar en gemensam vision, grundar för ett långsiktigt engagemang i kommande utvecklingsprocess.

Tillämpning: Flera av områdets aktörer bjöds in till att delta i projektets tidiga skede innan ett streck är ritat. En gemensam vision för området har formulerats.

Del av staden

Analys: Byggnaderna på fastigheten Sabbatsberg 22 förhåller sig idag i låg utsträckning till gaturummen runt omkring och omkringliggande bebyggelse.

Tillämpning: Fastigheten utvecklas i samklang med omkringliggande byggnation och blir en fortsättning av stenstaden med gatuplan som ger liv till Torsgatan.

Grönska – natur

Analys: Känslan av att vara nära naturen är något boende i området upplever som en av områdets absolut starkaste kvalitéer. Södra delarna av Vasaparken är dock visuellt svårtillgänglig och upplevs delvis som stängd.

Tillämpning: Den kvalitativa natur som finns inom södra Sabbatsberg tydliggörs både fysiskt och visuellt med övriga Sabbatsbergsområdet och Vasaparken.

Grönska – park

Analys: Vasaparken är en mycket stark kvalité i området idag med dess gröna miljö och möjligheter till aktivitet. Södra Sabbatsberg har dock svaga kopplingar till norra delen av parken.

Tillämpning: Kopplingarna till övriga Vasaparken tydliggörs och synliggörs så att parken upplevs som en helhet.

Variation i staden

Analys: Torsgatans gaturum förbi Sabbatsberg 22 är både glest planerat och lågt utformat, vilket innebär att gaturummet upplevs ödsligt.

Tillämpning: Områdets centrala läge i staden kräver att man arbetar med hög kvalité och täthet både i den fysiska strukturen och programmeringen. Det är ofta en kombination av både en fysisk och innehållsmässig variation som skapar det levande stadsrummet.

Kopplingar – cykeln

Analys: Transport med cykel är ett miljövänligt alternativ till bilen. Cykelbanor finns idag längs med Torsgatan men det är otydligt hur man kan cykla genom Sabbatsbergsområdet.

Tillämpning: Förtydliga och utveckla cykelstråk längs med Torsgatan och in och genom området.

Kopplingar – gång

Analys: Gångkopplingar är få och otydliga inom området idag.

Tillämpning: Utveckla gångstråken och finmaskigheten av dessa in i och genom området.

Kopplingar – mellan noder

Analys: Sabbatsbergsområdet befinner sig mellan två större kollektivtrafiklägen/noder: St Eriksplan och Centralen. Området har därmed ett mycket centralt läge med potential att förstärka stråket mellan noderna.

Tillämpning: Stråket mellan centralen och St Eriksplan längs Torsgatan förstärks och vitaliseras med ett varierat innehåll, mötesplatser och tätare gaturum som ger upplevelsen av den goda staden där det sociala mötet står i fokus.

Kopplingar – sikt och utblickar

Analys: Området är idag visuellt svårtillgängligt.

Tillämpning: Den visuella tillgängligheten in till området behöver förstärkas genom platsens struktur och gestaltning.

Kopplingar – gata

Analys: Gatukopplingarna är få genom området idag, entréerna in mot området osynliga och entréer mot gatan få.

Tillämpning: Utveckla entrén till Torsgränd och dess sträckning genom området. Vänd entréer mot gaturummet.

Kopplingar – stråk

Analys: Stråket Torsgatan upplevs idag öde och underutnyttjat. Genom området finns få tydliga stråk.

Tillämpning: Vitalisera stråket Torsgatan och stråket genom området mot Vasaparken med bättre villkor att röra sig till fots och cykel.

Trygghet

Analys: Området upplevs idag otryggt och är dåligt belyst i flera delar.

Tillämpning: Att känna sig sedd och bra belysning är faktorer som ökar upplevelsen av trygghet. Området utvecklas genom bättre belysning och fler ögon mot parken och gatan. Urbana aktiviteter utvecklas som gör att området befolkas mer och under längre tid av dygnet.