Så här tänker vi

Torsgränderna ger förutsättningar för mer liv och rörelse längs framför allt Torsgatan som idag upplevs som relativt ödslig och outnyttjad. Torsgränderna knyter tydligare samman Sankt Eriksplan med Norra Bantorget liksom Sabbatsbergsområdet och Vasaparken med Torsgatan.

Så här kan Torsgränderna komma att se ut. 

Tvärs igenom kvarteret byggs enligt förslaget en ny gata, Kirsteinska trädgårdsgatan. Genom den nya gatan knyts intilliggande innerstadskvarter samman med Kirsteinska parken, Sabbatsbergsområdet och, i förlängningen, Vasaparken och Dalagatan. Detta sker genom nya stråk och vackrare, mer stadsmässiga och välkomnande kvarter anpassade för gång- och cykeltrafikanter. 

Med Torsgränderna skapas ett kulturstråk mellan Sven Harrys konstmuseum och Bonniers konsthall. Ett nytt torg föreslås i hörnet Torsgatan och nya Kirsteinska trädgårdsgatan där lokaler för publika verksamheter planeras. Genom det nya stråket görs också intilliggande Kirsteinska parken mer tillgänglig för allmänheten. En vacker gårdsmiljö för de boende med lekplats och gott om platser för umgänge och rekreation skapas också inne i själva kvarteret.  

Torsgränderna innebär en anpassning till och utveckling av Stockholms vackra kvartersstad. Den nya bebyggelsen består av innerstadsmässigt slutna kvarter och två friliggande byggnader mot parken. De slutna kvarteren inordnar sig i den befintliga rutnätsstaden i sin skala, utformning och färgsättning. Genom detta kopplas den befintliga kvartersstaden samman med Sabbatsbergsområdet och Torsgatan och skapar en vacker helhet.