Vision

 

Torsgränderna ska bli en ny välkomnande del i innerstaden där hållbart boende samsas med parker, kulturliv och småskalig handel. Ett område att bo, leva och mötas i.  

Vi tänker oss bostäder med urban variation i form av varierande fasadhöjder och aktiva bottenvåningar som integreras med befintlig bebyggelse. Torsgränderna ska knyta an till nivåskillnader och fasaduttryck i Atlasområdet samtidigt som dess stadsmässighet och struktur binder an till skalan in stenstaden. 

Torsgränderna ska vara ett levande område som ger innerstaden fler bostäder och nya mötesplatser. Hur detta ska ske beskrivs närmare i visionen för Torsgränderna. Visionen har tagits fram tillsammans med boende och andra intressenter i området och kommer styra det fortsatta arbetet med utformningen av Torsgränderna. 

Visionen har sin grund i tre kärnvärden – Ursprung, Sammanhang, Liv och rörelse